مرور برچسب

اپوزیسیون

کوته‌نوشت‌های اجتماعی (۴۲): گفتمان سیاسی و سازمان اجتماعی

گفتمان سیاسی در دو منشاء متفاوت و در دو جهت مخالف یکدیگر، به کنش‌های اجتماعی شکل داده و آن‌ها را هدایت می‌کند: قدرت و ضد‌قدرت. هر یک از این دو نیز عموما نه یکپارچه  در زمان و مکان بلکه به شدت دگرگون‌شوند و پویا با راه‌ها و پل‌هایی میان…

به هر قیمتی مخالف بودن، معنایی ندارد

گفت و گوی اعتماد آنلاین با مدیر موسسه ی انسان شناسی و فرهنگ / مصاحبه گر: سعید شمس روزمرگی پاشنه آشیل فروپاشی نظام‌های سیاسی است/ اپوزیسیون خشن و رادیکال به حاکمان مستبد بعدی تبدیل می‌شوند/ اپوزیسیون در خدمت دشمنان دولت‌‌ها قرار می‌گیرد/…