مرور برچسب

انقلاب اطلاعاتی

پایان آکادمی یا آغاز دوره‌ی جدید!؟

سارا فرجی گزارش نشست «چشم اندازهای جدید آموزش و پژوهش در نگاهی بین رشته ای» «چشم‌اندازهای جدید آموزش و پژوهش در نگاه بین‎ رشته ‎ای انسان‌شناختی» عنوان نشستی بود که چندی پیش در مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور برگزار شد. سخنران این نشست…

جامعه و تولید فرهنگی

شاید نخست لازم باشد تعریف خود را از جامعه و به خصوص جامعه معاصر ارائه دهیم تا سپس بتوانیم به این پرسش که در جامعه معاصر تا چه حد حق دارد در تولید فرهنگی اعضای خود دخالت کند، پاسخ دهیم. تاکید بر معاصر بودن جامعه، ضرورت یک تفکیک را روشن می…

پرسش از فرهنگ (۴۳): آینده نظام های شناختی

تا قرن نوزدهم و در دورانی طولانی، کلیسای کاتولیک در اروپا و سایر نظام های دینی در اغلب پهنه های تمدنی، نظام هنجارمند شناخت را تقریبا به صورت انحصاری در دست خود داشتند. بدین معنا که اگر شناخت را مجموعه ای از فرایندهای ذهنی و عملی ِ ادراک و…

معماری به مثابه چشم انداز آزادی کالبد انسانی

با فرایند انتقال گسترده ای که پس از انقلاب اطلاعاتی در موج نخست آن، یعنی گسترش رایانه ها و موج دوم و سوم آن، یعنی توسعه شبکه اینترنت و فناوری های نانو و ایجاد ابزارهای رسانه ای گیرنده-فرستنده قابل حمل و نقل چند منظوره، در طول سه دهه اخیر…

نوشتن، خواندن، دستکاری

انقلاب اطلاعاتی که در طول سه دهه اخیر درون آن وارد شده ایم، را شاید بتوان انقلابی «نوشتاری» نیز دانست. انقلابی که شاید برای همیشه رابطه ما را با متن تغییر دهد زیرا میان «متن کلاسیک » به مثابه نوشتاری تولید شده با «دست» و بر پایه «واژگان…