مرور برچسب

انسان‌شناسی

سورئالیسم و انسان‌شناسی (بخش دوم)

روش آنچه بیش از هر‌چیز روش سوررئالیستی را مشخص می‌کند  نوعی آزادی مطلق  در شکل و محتوا است که سوررئالیست‌ها از آن با عنوان : نوشتار و بیان  اتوماتیک یا خود‌کار نام می‌بردند(Cortanze,op.cit.:81). ما در این  مفهوم اشاره‌ای روشن به…

سورئالیسم و انسان‌شناسی (بخش اول)

سوررئالیسم یک حرکت ادبی- هنری بود که در فاصله دو جنگ جهانی در اروپا ظاهر شد و سپس در بسیاری دیگر از نقاط جهان در آثار هنرمندان و نویسندگان گسترش یافت و نوعی «بین‌الملل» ویژه را به وجود آورد که تقریبا تا دهه 1960 فعال بود. آثار سوررئالیست‌ها…