مرور برچسب

امر اجتماعی

کوته‌نوشت‌های ِاجتماعی (۲۰): نظریه آشوب، اثر ِ پروانه‌ای ِ امر ِاجتماعی

در ادبیات ِعلمی، مفهوم ِ «نظریه آشوب» و «اثرپروانه‌ای»، به ریاضیات و فیزیک و نام دانشمند آمریکایی، ادوارد لورنتس پیوند خورده‌اند. لورنتس در سال 1972 در کنفرانسی پرسشی را مطرح کرد: «آیا بال زدن پروانه‌ای در برزیل می‌تواند منجر به…

کوته‌نوشت‌های ِاجتماعی (۱۵): تخیل، واقعیت، حقیقت

برای دورکیم، واقعیت، امری روشن بود: «چیزی» مستقل از ذهن ما. از این رو  مفهوم «شیئی کردن» امر اجتماعی به مثابه روشی «عینی» برای رسیدن به شناخت آن را مطرح می‌کرد: فاصله گرفتن و نبود ِ هرگونه پیش‌داوری ِ پژوهشگر  نسبت به آن در ذهنش. موس،اما،…