مرور برچسب

اسطوره پردازی

چرا انسان معاصر اسطوره‌ها را دوست دارد؟

چرا انسان معاصر اسطوره‌ها را دوست دارد؟ خیال‌پردازی‌هایی که دوست داریم حقیقت باشند چاپ در شماره 7 مجله نوپا این مقالۀ کوتاه تأملاتی را در بر می‌گیرد که نمی‌خواهم صرفا به مثابۀ یک انسان‌شناس و در حوزۀ تخصصی خود مطرح کنم. به دو دلیل:…