مرور برچسب

آلن بارنارد

فرهنگ جامع انسان‌شناسی اجتماعی و فرهنگی / بزودی در وبگاه ناصر فکوهی و انسان‌شناسی و فرهنگ

ویراستاران کتاب اصلی: آلن بارنارد و جاناتان اسپنسر / انتشارات راتلج/ 2000 ترجمه ناصر فکوهی و همکاران فرهنگ جامع انسان‌شناسی و اجتماعی و فرهنگی، به سرویراستاری بارنارد و اسپنسر، اگر نگوییم معتبرترین و کاملترین، باید بگوییم یکی از معدود…

پاره‌های اندیشه و هنر (۲۱): چرخش تاریخی انسان شناسی

 آلن بارنارد/ برگردان ناصر فکوهی پس از مرگ رادکلیف براون در سال 1955، انسان‌شناسی بریتانیا چهار جهت‌گیری متفاوت پیدا می‌کند. برخی از اندیشمندان در نسل بعدی صرفا راه رادکیف براون را در پژوهش ادامه می‌دهند(‌به خصوص فورتس و تا اندازه‌ای…