مرور برچسب

آسیب شناسی ذهنیت

آسیب‌شناسی ذهنیت فرهنگی ایرانی (بخش پنجم): توهم خود‌بزرگ‌بینی

آسیب‌شناسی ذهنیت فرهنگی ایرانی / درسگفتار/  مقدمه / بخش پنجم توهم خود‌بزرگ‌بینی مسئله بسیار مهم و در درجه نخست  در خودبزرگی‌بینی گونه‌ای طبقه‌بندی بر اساس داروینیسم اجتماعی است. اینکه انسان‌ها متفاوت هستند جای شک ندارد: انسان‌ها…