گفتارهای عمومی: ملی گرایی و فرهنگ بخش اول

در این گفتار عمومی به موضوع ملی گرایی در پیشینه دویست ساله‌اش در جهان و پیشینه صد ساله‌اش در ایران و ارتباط آن با فرهنگ اشاره می شود. ملی‌گرایی در طول این مدت توانسته است چنان فرهنگ پهنه های گوناگون را در جهان «تصاحب» کند و در مردم درونی شود که خود را امری «بدیهی» و «ابدی و ازلی» نشان می‌دهد و و البته کسانی که از این امر سود می‌برند بدون شک دولت‌های سیاسی و نه فرهنگ‌ها هستند. این دولت‌ها بودند و هستند که با یکدیگر درگیر و در پی کشتار مردم خویش یا دیگر مردمان به نام فرهنگ و زبان و سنت و دین بوده‌اند وگرنه مشخصات فرهنگی متفاوت دلیلی برای درگیری و خشونت در بر ندارند. گفتارهای عمومی از برنامه های هفتگی انسان‌شناسی و فرهنگ است که به وسیله مدیر آن ناصر فکوهی، استاد انسانشناسی دانشگاه تهران، هر هفته ارائه می شود.