گروه سینما / تاملی برساختارهای خشونت مدرن سرمایه داری ۳

گروه سینما / تاملی بر ساختارهای خشونت مدرن سرمایه داری / با تاکید بر فیلم مستند: کودک و استثمار(۱۳۵۸)، محمد رضا اصلانی / سخنرانی: دکتر ناصر فکوهی / موسسه فضا / ۲۶ دی ماه ۱۳۹۴ / زمان سخنرانی: ۱۰۰ دقیقه / بخش سوم: ۲۰ دقیقه / محصول: انتشارات دیداری شنیداری انسان شناسی و فرهنگ