کوته نوشت‌های اجتماعی (۳): زبان

 

زبان، معجزه‌ای انسانی است؛ زیرا یک نظام ارتباطی زیستی با پیام‌های ساده که در نزد تقریبا همه حیوانات گونه‌ای از آن را می‌بینیم، به نظامی پیچیده از نمادها، ذهنیات ِ نیک و شر، خاطرات و واژگانی رده‌بندی شده در سطح شناخت رساند که سپس تمام هستی‌شناسی ما را بنا کرد: حافظه، زمان و فضا و هویت و فرهنگ ما، جهان و طبیعت و همه موجوداتی که با آن بازآفریدیم
واقعیتی همان اندازه شادمان که اندوه‌بار

ناصر فکوهی / ۱۴۰۱