پرویز کلانتری/نقاش و گرافیست

کلانتری همواره از حوزه سیاست دوری می جست و هر چند از لحاظ فکری به عدالت و حقوق بشر و آزادی و رفاه برای همه مردم باور داشت؛ اما از نزدیک شدن به احزاب و گرایش های سیاسی خودداری می کرد. از این رو سیری پیوسته میان فعالیت آثار او پیش و پس از انقلاب اسلامی (۱۳۵۷) دیده می شود. کلانتری از ابتدای دهه ۱۳۳۰ بیش از شصت سال، تا زمانی که در سال ۱۳۹۳ یک سکته مغزی وی را زمین گیر کرد، به شدت فعال و در حوزه هنر مطرح بود.

پژوهش و نگارش: ناصر فکوهی، تاریخ فرهنگی ایران مدرن