پاره های هنر، ژاک دریدا: خوانش متن

گروه هنر / انتخاب موسیقی؛ ناصر فکوهی / انتخاب تصاویر؛ ناصر فکوهی – حامد کلجه ای / تهیه و تنظیم؛ حامد کلجه ای / محصول؛ « انتشارات دیداری شنیداری انسان شناسی و فرهنگ»