پاره های هنر، پل گوگن: هنر ِ احساس

انتخاب موسیقی؛ ناصر فکوهی /

انتخاب تصاویر؛ ناصر فکوهی – حامد کلجه ای /

تهیه و تنظیم؛ حامد کلجه ای /

محصول؛ « انتشارات دیداری شنیداری انسان شناسی و فرهنگ»