پاره های اندیشه و هنر (۴): راست افراطی آمریکا

راست افراطی امریکا / مختار بن برکه / برگردان ناصر فکوهی

هر چند گستره سیاسی تندروهای راست در امریکا، یک پهنه یکدست را تشکیل نمی‌دهد، اما اعضایش در بسیاری از باورها و رویکردها با یکدیگر مشترکند. از جمله: برتری نژاد سفید؛ نفرت از دولت؛ نژادپرستی؛ یهودستیزی؛ پارانویا؛ بینش آخرالزمانی درباره دنیا و تاریخ؛ این باورهای مشترک، ستون فقرات این گرایش را تشکیل می‌دهند.

در راست افراطی امریکا ما با نفرت شدیدی نسبت به قدرت فدرال در کلیت آن یعنی حکومت، بوروکرات‌ها، اف.ب.آی. ، اداره مالیات، دیده می‌شود. و این نهادها اهداف ترجیحی حملات آن هستند؛ نه فقط دولت فدرال به مثابه موجودیتی دوردست و غیر‌شفاف به نظر می‌آید، بلکه به آن اتهام مستبد بودن زده می‌شود. و دلیل اصلی راست افراطی این است که دولت فدرال تمایل دارد اصل مقدس برخورداری شهروندان از سلاح و حق آن‌ها به دفاع از خودشان بدون کمک حکومت (متمم دوم قانون اساسی امریکا) را از آن‌ها بگیرد. بنابراین به نظر آن‌ها دولت حق ندارد به این اصل دست درازی کند. به باور راست افراطی، شعار مقدس این است: «خداوند، دل‌داشتن و سلاح به امریکا آزادی می دهند و همواره آن را چنین نگه خواهند داشت»[۱] . طرفداران راست افراطی مخالف مالیات بر درآمد هستند و آن را یک سوء استفاده قدرت و دلیلی دیگر بر استبداد آن می‌دانند. و این بار سنگین مالیات از نظر آن‌ها زمانی بیشتر تحمل‌ناپذیر می‌شود که به نظرشان این مالیات برای برنامه‌های ضد‌اخلاقی استفاده می‌شود: سقط جنین از جیب مالیات دهندگان، کمک هزینه به افراد فاقد کار، و کمک‌های عمومی که به باور آن‌ها، افراد را از جستجوی کار منصرف می‌کنند، همچنین برنامه‌های به سود اقلیت قومی و برعلیه امریکایی‌های «حقیقی» و تعمیم حقوق تامین اجتماعی به همه افراد خارجی. و به همان میزان که شرایط اقتصادی سقوط می‌کنند، خشم گروه‌های تندرو نیز بیشتر شده و آماده مبارزه می‌شوند.[۲]

 

 

[۱] God, guts, and guns make America free and keep it that way.

[۲] Ben Barka, Mokhtar, 2022, L’extrême droite américaine aujourd’hui, Recherches Internationales, Extrême Droite dans le Monde, 124, Avril-Juin, pp. 41-57.