هویت شهری و هویت شهروندی: آسیب شناسی و استراتژی ها / ۳

هویت شهری و هویت شهروندی: آسیب شناسی و استراتژی ها / سخنرانی: دکتر ناصر فکوهی / قزوین / دانشگاه آزاد اسلامی – واحد باراجین / ۹ اردیبهشت ۱۳۹۴ / زمان سخنرانی: ۹۴ دقیقه / بخش سوم: ۳۴ دقیقه / محصول: انتشارات دیداری شنیداری انسان شناسی و فرهنگ