هویت شهری و هویت شهروندی آسیب شناسی و استراتژی ها / ۲

هویت شهری و هویت شهروندی: آسیب شناسی و استراتژی ها / سخنرانی: دکتر ناصر فکوهی / قزوین / دانشگاه آزاد اسلامی – واحد باراجین / ۹ اردیبهشت ۱۳۹۴ / زمان سخنرانی: ۹۴ دقیقه / بخش دوم: ۳۰ دقیقه / محصول: انتشارات دیداری شنیداری انسان شناسی و فرهنگ