نگارخانه/ مجموعه عکسهای ناصر فکوهی/ گورستان ۱

نگارخانه / مجموعه عکسهای ناصر فکوهی / گورستان ۱ / خوشبختی پرسه زدن بر سقف ابدی خاموشی /پاریس، گورستان پر لاشز / تابستان ۱۳۹۳ / «نگارخانه»، مجموعه های تصویری هستند که هربار زمان ها و مکان های مشخصی را به نمایش می گذارند و مولفان درتدوین و ارائه آنها آزادی کامل دارند. / عکاس و انتخاب موسیقی: دکتر ناصر فکوهی / محصول: انتشارات دیداری شنیداری انسان شناسی و فرهنگ