نگارخانه / مجموعه عکسهای ناصر فکوهی / کبریت ها ۱

نگارخانه / مجموعه عکسهای ناصر فکوهی / کبریت ها ۱ / رویای آتش و جعبه های سربسته / یک مجموعه جعبه های کبریت / تابستان ۱۳۸۷ / «نگارخانه»، مجموعه های تصویری هستند که هربار زمان ها و مکان های مشخصی را به نمایش می گذارند و مولفان درتدوین و ارائه آنها آزادی کامل دارند. / عکاس و انتخاب موسیقی: دکتر ناصر فکوهی / محصول: انتشارات دیداری شنیداری انسان شناسی و فرهنگ