نگارخانه / مجموعه عکسهای ناصر فکوهی/ ژرژ پمپیدو ۲

نگارخانه / مجموعه عکسهای ناصر فکوهی/ژرژ پمپیدو ۲ / آهن، شیشه، رنگ و عشق به فرهنگ / پاریس، مقابل مرکز فرهنگی «ژرژ پمپیدو» / بهار ۱۳۹۵ / «نگارخانه»، مجموعه های تصویری هستند که هربار زمان ها و مکان های مشخصی را به نمایش می گذارند و مولفان درتدوین و ارائه آنها آزادی کامل دارند. / عکاس و انتخاب موسیقی: دکتر ناصر فکوهی / محصول: انتشارات دیداری شنیداری انسان شناسی و فرهنگ