نگارخانه / مجموعه عکسهای ناصر فکوهی / وایمار ۱

نگارخانه / مجموعه عکسهای ناصر فکوهی / وایمار ۱ / گوته، شیلر، حافظ، شکسپیر و باوهاس در شهری به آرامش بهشت / آلمان، شهر «وایمار» / تابستان ۱۳۹۳ / «نگارخانه»، مجموعه های تصویری هستند که هربار زمان ها و مکان های مشخصی را به نمایش می گذارند و مولفان درتدوین و ارائه آنها آزادی کامل دارند. / عکاس و انتخاب موسیقی: دکتر ناصر فکوهی / محصول: انتشارات دیداری شنیداری انسان شناسی و فرهنگ