نگارخانه / مجموعه عکسهای ناصر فکوهی / جزیره مانه

نگارخانه / مجموعه عکسهای ناصر فکوهی/ جزیره مانه / سبز-آبیِ یک رویای شهری / محله کرتی پاریس، «جزیره مانه» / تابستان ۱۳۹۵ / «نگارخانه»، مجموعه های تصویری هستند که هربار زمان ها و مکان های مشخصی را به نمایش می گذارند و مولفان درتدوین و ارائه آنها آزادی کامل دارند. / عکاس و انتخاب موسیقی: دکتر ناصر فکوهی / محصول: انتشارات دیداری شنیداری انسان شناسی و فرهنگ