نگارخانه / مجموعه عکسهای ناصر فکوهی / بافت های شهر ۱

نگارخانه / مجموعه عکسهای ناصر فکوهی/ بافت های شهر ۱ / حیات طبیعی شهر: یک زیبایی خرده کیهانی / پاریس، / بهار ۱۳۹۵ / «نگارخانه»، مجموعه های تصویری هستند که هربار زمان ها و مکان های مشخصی را به نمایش می گذارند و مولفان درتدوین و ارائه آنها آزادی کامل دارند. / عکاس و انتخاب موسیقی: دکتر ناصر فکوهی / محصول: انتشارات دیداری شنیداری انسان شناسی و فرهنگ