نگارخانه / مجموعه عکسهای ناصر فکوهی / استانبول ۱

نگارخانه / مجموعه عکسهای ناصر فکوهی / استانبول ۱ / شهر مسجدها، آرامش و آتشی زیر خاکستر / ترکیه، «شهر استانبول» / تابستان ۱۳۹۰ / «نگارخانه»، مجموعه های تصویری هستند که هربار زمان ها و مکان های مشخصی را به نمایش می گذارند و مولفان درتدوین و ارائه آنها آزادی کامل دارند. / عکاس و انتخاب موسیقی: دکتر ناصر فکوهی / محصول: انتشارات دیداری شنیداری انسان شناسی و فرهن