نگارخانه / مجموعه عکسهای ناصر فکوهی/ آتن ۱

آرامش شهری باستانی و شور گردشگری / یونان، «آتن» / تابستان ۱۳۹۴ / «نگارخانه»، مجموعه های تصویری هستند که هربار زمان ها و مکان های مشخصی را به نمایش می گذارند و مولفان درتدوین و ارائه آنها آزادی کامل دارند. / عکاس و انتخاب موسیقی: دکتر ناصر فکوهی / محصول: انتشارات دیداری شنیداری انسان شناسی و فرهنگ