نگارخانه / مجموعه عکسهای ناصر فکوهی/ آب ۲

نگارخانه / مجموعه عکسهای ناصر فکوهی/ آب ۲ / آب، دریانوردان و تورهای ماهیگیری / جنوب فرانسه، «ساحل شهر بوردو» / تابستان ۱۳۹۰ / «نگارخانه»، مجموعه های تصویری هستند که هربار زمان ها و مکان های مشخصی را به نمایش می گذارند و مولفان درتدوین و ارائه آنها آزادی کامل دارند. / عکاس و انتخاب موسیقی: دکتر ناصر فکوهی / محصول: انتشارات دیداری شنیداری انسان شناسی و فرهنگ