نمونه سئوالات درس”مبانی انسان‌شناسی”

دوره کارشناسی انسان‌شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

نیم سال دوم ۱۳۸۳-۸۴

زمان: ۹۰ دقیقه

(۲۰ نمره)

۱- مفهوم ضربه فرهنگی را تشریح کنید(۳ نمره)
۲- انواع خانواده را از لحاظ مکان پس از ازدواج تعریف کنید(۲ نمره)
۳- سه مفهوم فرهنگ غالب، خرده فرهنگ و ضد فرهنگ را تشریح کنید(۴ نمره)
۴- شمنیسم و جادو را تشریح کنید(۳ نمره)
۵- پنج شاخه از شاخه‌های انسان‌شناسی فرهنگی را تشریح کنید(۲ نمره)
۶- دو بعد مادی و معنوی فرهنگ را تشریح کنید(۲ نمره)
۷- دو مفهوم اشاعه و ابداع را در فرهنگ با یکدیگر مقایسه کنید(۳ نمره)

نیم سال اول ۱۳۸۲-۸۳
زمان: ۹۲۰ دقیقه
(۲۰ نمره)

۱- مردم شناسی و مردم‌نگاری را تعریف کنید(۲ نمره)
۲- دوران پارینه سنگی میانی در چه حدود تاریخی قرار می گیرد(۱ نمره)
۳- معیارهای طبقه بندی دوران‌های باستان شناسی کدام هستند؟ چهار معیار را نام ببرید(۲ نمره)
۴- چه تحولاتی در ابزارهای انسانی از آغاز تا دوره نوسنگی اتفاق افتاده است (۲ نمره)
۵- سه نظام سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را در شکل گیری تمدن‌های انسانی تشریح کنید(۴ نمره)
۶- چه شباهت‌ها و چه تفاوت‌هایی بین زبان انسانی و ”زبان“ حیوانی مشاهده می شود؟ (۳ نمره)
۷- ضربه فرهنگی را تشریح کنید و راه‌های پیش بینی، پیش گیری و ترمیم آن را بیان نمائید(۳ نمره)
۸- مفهوم توتمیسم را تشریح کنید، اشکال جدید توتمیسم چه هستند؟ (۳ نمره)