نمونه سئوالات درس “فرهنگ و توسعه”

دوره کارشناسی انسان‌شناسی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران- نیم سال دوم ۱۳۸۳-۸۴

زمان: ۶۰ دقیقه

(۱۴ نمره + ۶ نمره تحقیق)

۱- جهانی شدن سیاسی را تشریح کنید(۳ نمره)
۲- جهانی شدن را در دو بعد فرهنگی تشریح کنید(۴ نمره)
۳- آیا دفاع از ارزش های جهانی در تضاد با دفاع از ارزش های بومی قرار دارد؟ (۳ نمره)
۴- موضوع زیر را از نقطه نظر انسان شناسی توسعه مورد بحث قرار دهید: ” رابطه میان موقعیت اجتماعی زنان و تغییر روابط درون خانواده ایرانی“

نیم سال دوم ۱۳۸۱-۸۲
زمان: ۹۰ دقیقه
(۱۴ نمره+ ۶ نمره تحقیق)

۱- نظریه نوسازی در توسعه را تشریح و آن را از دیدگاه انسان‌شناسی نقد کنید(۴ نمره)
۲- جهانی شدن اقتصادی و اجتماعی را تشریح و با یکدیگر مقایسه کنید(۳ نمره)
۳- رابطه دو مفهوم قوم مداری و نسبی گرایی فرهنگی را به خصوص در کشورهای در حال توسعه تشریح کنید (۳ نمره)
۴- موضوع زیر را از نقطه نظر انسان شناسی توسعه مورد بحث قرار دهید: ”تغییر شیوه‌های زیست فرهنگی به دلیل مهاجرت های بین‌المللی و تاثیر آن بر زندگی عمومی کشور میزبان“ (۴ نمره)