نمونه سئوالات درس “جامعه و فرهنگ”

کارشناسی دانشکده فرهنگ و ارتباطات، دانشگاه امام صادق(ع)- نیم سال اول ۱۳۸۴-۸۵

زمان: ۹۰ دقیقه

(۲۰ نمره)

۱- بیگانه‌ترسی (xenophobia) چه رابطه‌ای با رشد یا عدم رشد فرهنگی دارد؟(۴ نمره)

۲- جهانی شدن مدرن چه تغییراتی با چه پی‌امدهایی در حوزه تماس و نفوذ فرهنگی به وجود آورده است؟ (۴ نمره)
۳- آیا فرهنگ را می توان شکل تکامل‌یافته‌ای از طبیعت به حساب آورد، موضوع را با ذکر مثال هایی تشریح کنید(۴ نمره)
۴- تعریف جامعی از فرهنگ ارائه دهید و اهمیت اجزای مختلف آن را در رابطه با یکدیگر مقایسه کنید(۴ نمره)
۵- درباره رابطه جغرافیا و فرهنگ بحث کنید و مثال‌هایی بیاورید(۴ نمره)