موزه مجازی: بهروز دارش

بهروز دارش از چهره های شاخص و معتبر در مجسمه سازی معاصر ایران است که مانند بسیاری از همتایان نوگرای خود، مسیرش را از مدرنیسم آغاز کرده و راه پر فراز و نشیبی را در مسیر تجربه هنری اش پشت سر گذاشته است. به عقیده وی آثار دوران مدرن بر اصالت ماده مبتنی هستند و نور و فضا در آ نها در نظر گرفته نمی شوند؛ جامعه در چالش با مدرنیته است… متن کامل و منبع: http://tehranauction.com/auction/%D8%A8%D9%87%D8%B1