ملی‌گرایی و فرهنگ: بخش دوم

در بخش دوم این گفتار عمومی ادامه بحث بخش اول را درباره سوء استفاده دولت‌ها از فرهنگ و ایجاد تنش و درگیری میان مردم را که با تصور خام خود از یک گذشته و یک آینده فرهنگی خاص خود و برتر از دیگران حاضر می شوند در خدمت دولت ها دست به بدترین جنایات بزنند را می بینیم. گفتارهای عمومی سخنرانی های فرهنگی با محتوای عام و ساده ای است که هر هفته دکتر ناصر فکوهی استاد انسانشناسی دانشگاه تهران و مدیر موسسه انسانشناسی و فرهنگ انجام می دهد.