معرفی واحد درسی فرهنگ و توسعه

عنوان به انگلیسی: Culture and development

تعداد واحد: ۲

نوع درس: نظری(اجباری)

پیش نیاز: انسان شناسی فرهنگی

شرح‏ درس: فرهنگ و توسعه که در برنامه آموزشی برخی از دانشگاه‏های جهان با عنوان ”انسان‏شاسی توسعه“ نیز شناخته می شود، به تشریح و تحلیل عمیق دو مفهوم فرهنگ و توسعه و روابط متقابل و بسیار پیچیده آنها اختصاص دارد. دانشجویان در این دو درس ضمن آشنایی با مباحث رایج در زمینه توسعه و توسعه نایافتگی و مشکلات توسعه‏ ای، با نقد انسان شناختی آنها و رویکردهای فرهنگی در این زمینه‏ ها نیز آشنا می شوند.

اهداف: مهم‏ترین هدف از درس فرهنگ و توسعه، بررسی تجارب چند دهه اخیر در کشورهای در حال توسعه در تمام زمینه‏ های توسعه ای و به ویژه تاکید بر مشکلات و موانع فرهنگی است که به این توسعه نایافتگی دامن زده و یا از میان برداشتن آن را غیر ممکن کرده‏ اند. دانشجویان باید بتوانند از طریق مباحث در این درس موقعیت‏های گوناگون و بسیار پیچیده‏ای را که در فرهنگ های مختلف کنونی و در چارچوب برنامه‏ های متفاوت توسعه و برنامه ریزی می توان با آنها روبرو شد، درک کرده و تحلیل نمایند تا بتوانند در نتیجه راه حل های کاربردی برای آنها بیابند.

روش: روش به کار گرفته شده در این درس دو گانه است. از یک سو، روش مطالعات اسنادی و کتابخانه ‏ای برای دقیق تر شدن و درک بهتر و عمیق تر مفاهیم توسعه‏ ای که با رجوع به منابع معتبر می توان به آنها دست یافت. از طرف دیگر دانشجویان دست به تحقیقات میدانی بر یک موضوع مشخص توسعه ‏ای می زنند و برای این کار یک گروه پژوهشی تشکیل می دهند ( حداکثر با ۴ نفر) و زیر هدایت مستمر استاد کار خود را در طول دوره کلاس به انجام رسانده و گزارش های پیشرفت کار را در کلاس ارائه می دهند. این کار پژوهشی با استفاده از روش های معمول انسان‏شناسی( مشاهده مشارکتی، مصاحبه، تهیه نقشه، کروکی، عکس و گردآوری اسناد محلی و …) انجام می گیرد.

کاربرد: درس فرهنگ و توسعه از کاربردی ترین دروس در حوزه انسان‏شناسی فرهنگی به حساب می آید. در این درس، همواره از یک یا چند مشکل یا مساله توسعه ای حرکت آغاز شده و تلاش می شود از دیدگاه یک انسان شناس ولی با در نظر گرفتن تمامی محدودیت ها و چارچوب های موجود در واقعیت اجتماعی راه حل ارائه گردد. انسان شاسان توسعه، عموما برای یافتن چنین راه‏حل هایی با سازمان های دولتی و صوصی همکاری می کنند. هر جا نیاز به توسعه احساس شود و برنامه‏ای برای اجرای عملی آن تدوین شود، باید به بعد فرهنگی و انسانی آن فرایند چه از نفطه نظر پتانسیل های موجود و چه از لحاظ پی آمدها و چشم اندازهای حاصل از اجرای توسعه، دقت داشت که این کار باید به وسیله انسان شناسان انجام بگیرد.
سرفصل دروس :
۱- مباحث مقدماتی، معرفی این شاخه، اهداف، روش ها و کاربردهای آن
۲- تعاریف فرهنگ(گونه شناسی تعاریف، عمومی، تاریخی، رفتاری، ارزشی، کارکردی، ذهنی، ساختاری، نمادین و…)
۳- نقد و بررسی مفاهیم فرهنگی(الف- فرهنگ و طبیعت، معنی، نشانه و فرهنگ، قوم مداری و نسبی گرایی فرهنگی)
۴- نقد و بررسی مفاهیم فرهنگی (ب: تمایز و امتیاز در فرهنگ، مفاهیم قومیت، تمدن و ملیت و رابطه آنها با فرهنگ، تنوع و انسجام فرهنگی، فرهنگ فردی و جمعی )
۵- تعاریف و گونه ‏شناسی مفهوم توسعه
۶- تاریخچه مفهوم توسعه(پیش از قرن نوزده، استعمار، استعمار نو، دولت جدید)
۷- نقد نظریه ‏های توسعه(الف: نظریه‏ های تطوری توسعه)
۸- نقد نظریه های توسعه(ب: نظریه‏ های نوسازی)
۹- نقد نظریه‏ های توسعه(ج:نظریه ‏های وابستگی و توسعه انسانی )
۱۰- رویکرد انسان‏شناسی به مفهوم توسعه و مصرف پایدار
۱۱- جهانی شدن و توسعه(الف: جهانی شدن اقتصادی)
۱۲- جهانی شدن و توسعه( ب: جهانی شدن سیاسی)
۱۳- جهانی شدن و توسعه(ج: جهانی شدن اجتماعی و فرهنگی )
۱۴- مسائل کاربردی بحث فرهنگ و توسعه در جهان امروز
۱۵- چشم ‏انداز توسعه و رابطه آن با فرهنگ در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته
۱۶- جمع‏بندی و نتیجه گیری