فرهنگ مهم تر است یا فناوری؟

ناصر فکوهی در پایش ۱۸ خرداد ۹۳: اگر جامعه ایی خودش رو نشناسه دیگر جایگاهی در دنیا نخواهد داشت.