شهر پایدار: استراتژی هایی برای قرن بیست و یکم / ۱

شهر پایدار: استراتژی هایی برای قرن بیست و یکم / سخنرانی: دکتر ناصر فکوهی / قزوین / ۹ اردیبهشت ۱۳۹۴ / زمان سخنرانی: ۵۵ دقیقه / بخش اول: ۲۶ دقیقه / محصول: انتشارات دیداری شنیداری انسان شناسی و فرهنگ