شهر پایدار: استراتژی هایی برای قرن بیست و یکم / ۲

شهر پایدار: استراتژی هایی برای قرن بیست و یکم / سخنرانی: دکتر ناصر فکوهی / قزوین / ۹ اردیبهشت ۱۳۹۴ / زمان سخنرانی: ۵۵ دقیقه / بخش دوم: ۲۹ دقیقه / محصول: انتشارات دیداری شنیداری انسان شناسی و فرهنگ