شهادت در ایران مدرن

شهادت

پژوهش و ارائه: هاجر قربانی (پژوهشگر حوزه مرگ) انسان شناسی و فرهنگ تاریخ فرهنگی ایران مدرن