هویت شهری و هویت شهروندی: آسیب شناسی و استراتژی ها

سخنرانی ناصر فکوهی: هویت شهری و هویت شهروندی: آسیب شناسی و استراتژی ها 

گروه شهر و معماری
هویت شهری و هویت شهروندی: آسیب شناسی و استراتژی ها
سخنرانی: دکتر ناصر فکوهی
قزوین / دانشگاه آزاد اسلامی – واحد باراجین / ۹ اردیبهشت ۱۳۹۴
زمان سخنرانی: ۹۴ دقیقه
محصول: انتشارات دیداری شنیداری انسان شناسی و فرهنگ

بخش اول


بخش دوم


بخش سوم


کانال اختصاصی دکتر ناصر فکوهی
https://telegram.me/nasserfakouhi