زندگانی تولستوی

گروه کتاب و رسانه

رولان، رومن، زندگانی تولستوی، ترجمه ناصر فکوهی، مشهر، نشر دانش – نشر پویا، ۱۳۶۴، چاپ سوم، مشهد، نشر نیکا،۱۳۸۰، ۳۲۰ صفحه + توضیحات مترجم درباره اسامی خاص و مکان های تاریخی –جغرافیایی + عکس هایی از تولستوی.

درباره کتاب:

این کتاب یکی از مهم ترین زندگینامه های رومن رولان نویسنده فرانسوی زبان نیمه نخست قرن بیستم است که اکثر آثار او به زبان فارسی ، به ویژه با ترجمه م.الف.به آذین به انتشار رسیده است. زندگینامه های رولان از جمله این کتاب و کتاب زندگی میکل آنژ شهرت بسیاری دارند. ترجمه این کتاب یکی از معدود ترجمه های ادبی نگارنده است که یکی دیگر از آنها، زندگینامه رومن رولان به قلم خود او با عنوان “خاطرات جوانی “‌است. کتاب حاضر با نثر بسیار شاعرانه و ظریفی نوشته شده است و گویای رومانتیسمی خاص و تاثیر پذیری عمیق رولان و بخش بزرگی از هم نسلان او او از انسان گرایی عمیق تولستوی است که خود را در گرایش صلح جویانه و مسیحیت اومانیستی آنها نیز در نیمه قرن بیستم متجلی می کند.

پشت جلد کتاب

” برای نسل ما، تولستوی، این روح بزرگ روسیه، آتشی که شعله های آن صد سال پیش سر بر آسمان کشیدند، نوری پاکیزه بود که به دوران جوانی ما روشنایی می بخشید. در غروب سایه های سنگین پایان قرن نوزده، تولستوی ستاره ای بود که چشمان ما نوجوانان را مجذوب خود می کرد و به اندیشه های ما تسلی و آرامش می داد.
در فرانسه بسیارند کسانی که برای آنان، تولستوی، یک دوست، بهترین دوست و حتی تنها دوست واقعی هنر اروپایی محسوب می شود. نویسنده این کتاب یکی از این افراد است که به این وسیله دین خود را برای این سپاس و عشق نسبت به تولستوی ادا می کند…“ ( بخشی از نخستین صفحات کتاب به قلم رولان)