روش‌شناسی به زبان ساده درس دوم

در این مجموعه روش‌های کلی علوم اجتماعی و به ویژه انسانشناسی به زبان ساده توضیح داده می شود. در این درس ادامه مبحث ساختار پژوهش آمده است.