روایت یک کتاب: فرهنگ اندیشه‌های سیاسی (۱۳۸۵) – آیزیا برلین (ویراستار)

معرفی کوتاه فرهنگ اندیشه‌های سیاسی که زیر نظر آیزیا برلین به وسیله گروهی از نویسندگان متخصص در قالب مقالات نسبتا بلند ارائه شده است و با ترجمه بسیار خوب خشایار دیهیمی منتشر شده است. این کتاب یکی از کتاب های مرجع بسیار مناسب برای همه کسانی است که مایل به مطالعه علوم سیاسی یا جامعه شناسی و انسان شناسی سیاسی و همچنین تاریخ هستند.