روایت یک کتاب: اسلحه، میکروب و فولاد، سرنوشت جوامع انسانی (۱۹۹۷) – جرد دایموند

معرفی کوتاه ناصر فکوهی درباره کتاب اسلحه، میکروب… . این کتاب تحول فرهنگ انسانی را در طول قرن‌ها که به موقعیت کنونی رسیده است را بررسی می کند و دیدگاهی بین رشته‌ای دارد.