دولت رفاه می تواند جنبه اجتماعی نظام بازار راتامین کند؟

سخنرانی دکتر ناصر فکوهی در سمینار «جایگاه اقتصاد مقاومتی در گفتمان فرهنگی ایران» – ۲۷مهر۱۳۹۵ .

توضیحات نشست در سایت Engare.Net