درس روش تطبیقی

در این درس درباره روش تطبیقی در میان روش‌های کیفی انسانشناسی بحث می شود.