درس روش‌شناسی به زبان ساده

در این جلسه در ادامه مباحث قبلی ادامه بحث ساختار پژوهش را در علوم اجتماعی و به ویژه انسانشناسی می بینیم.