درس روش‌شناسی به زبان ساده ۴ : گفتمان

در این درس در ادامه بحث ساختار پژوهش به تفاوت گفتمان علمی و گفتمان عمومی پرداخته می شود.