درس بازتابندگی

بازتابندگی یکی از روش‌های جدید کیفی در علوم اجتماعی است که در این درس به صورت مختصر درباره آن به ویژه در حوزه انسانشناسی توضیح داده شده است.