بهمن محصص از زبان بهروز دارش در گفتگو با ناصر فکوهی

بهمن محصص (۱۳۱۰-۱۳۸۹)، نقاش و مجسمه ساز از زبان بهروز دارش (۱۳۲۱) مجسمه ساز در گفتگو با ناصر فکوهی