بازیگران: سوسن تسلیمی(زاده ۱۳۲۸ در رشت)/ تاریخ فرهنگی

بازیگران: سوسن تسلیمی(زاده ۱۳۲۸ در رشت)/ تاریخ فرهنگی