«بازار آزادی ها» داعش سرمایه داری اند!

گفت و گوی اختصاصی علیرضا سمیعی و ناصر فکوهی در برنامه دریچه سیمافکر

simafekr.tv/24063