انتشار کتاب «قباد شیوا»، به روایت ناصر فکوهی

کتاب «قباد شیوا»، به روایت ناصر فکوهی توسط انتشارات گهگاه منتشر شد.
اگر بخواهیم قباد شیوا را در یک یا دو کلمه معرفی کنیم و تصویری کمابیش صادقانه از او به دست دهیم باید بگوییم «سادگی و صمیمیت». عموماً وقتی با طراح و گرافیستی با تجربه ی گران قدر و پیشینه ی او با نزدیک به شصت سال کار حرفه ای روبه رو می شویم گاه احساس می‌کنیم باید فاصله ی خود را حفظ و با احتیاط کامل رفتار کنیم اما از همان لحظه که وی را دیدیم چنان صمیمیتی از خود نشان داد و چنان سادگی ای در رفتار و کردارش بروز داد که گویی سال‌های سال است که از نزدیک می‌شناسیمش بی تکلف و بی ادعا درباره ی کارش سخن می‌گفت و به خصوص هیچ اصراری در آن نداشت که رویکردها و نظر خویش را به دیگران تحمیل کند ما نیز همان گونه که در همه ی کتاب‌های این مجموعه تأکید داشته ایم نه در پی مصاحبه ی تخصصی درباره ی کارش بودیم و نه در پی به چالش کشیدن او فقط می‌خواستیم روایتگر زندگی و آثارش باشیم با او هرگز جدل نکردیم و تنها پرسشهایی مطرح کردیم که کمک می‌کرد خود و آثارش را بهتر به خوانندگان این کتاب بشناساند.
اسفند ماه ۱۴۰۱