مرور برچسب

گفتگو با استفان اودوان روزو

گفتگو با استفان اودوان روزو: انسان شناسی جنگ

ترجمه ناصر فکوهی ساکت! داریم آدم می کشیم! وقتی می خواستم از استفادن اودوان روزو(Stephane Audoin-Rouzeau) بخواهم که یکبار پیش از چاپ، گفتگویش را بخواند، شنیدم که به رواندا رفته است تا درباره نسل کشی توتسی ها(Tutsi) تحقیق کند. روزنو…